Thammasat Business Channel (TBC)

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัวโครงการใหม่ Thammasat Business Channel (TBC) เพื่อให้ความรู้ แนวทาง และร่วมหาทางออกของวิกฤติในยุคปัจจุบัน พร้อมแชร์ทุกเรื่องราวและไขข้อสงสัยทางธุรกิจของประชาชน ผ่านนักธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/conc.thammasat