โครงการอมรมหลักสูตร การจัดการวิกฤตเฉพาะหน้า

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกย่ำแย่อันเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาด Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตามล้วนแล้วแต่เกิดผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เกิดปัญหาการดำเนินงานหยุดชะงัก ปัญหาด้านการเงิน และปัญหาที่จะกระทบต่อพนักงานลูกจ้าง ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจำเป็นต้องหาแนวทางการจัดการในภาวะวิกฤตเช่นขณะนี้ และปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุได้ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ขั้นตอนการจัดการปัญหา และการจัดการด้านการเงินจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์วิกฤต 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน
– เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร
– ผู้สนใจทั่วไป 
รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร จำนวน 3 ชั่วโมง 
1. แนวคิดการจัดการวิกฤตเฉพาะหน้า
2. หลักการจัดการวิกฤตเฉพาะหน้า
3. หัวใจการจัดการวิกฤตเฉพาะหน้า
4. การจัดการเงินสดระยะสั้น
5. กลยุทธ์การสร้างเงินสดในระยะสั้น
6. การควบคุมทางการเงิน
7. การลดและจัดการต้นทุน
8. ทำไมต้องมีการจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
9. ขั้นตอนและหลักการจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
วิทยากร
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
 ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน
วิธีการฝึกอบรม
ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
การผ่านการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะเวลาการอบรม
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
อบรมเวลา 09.00 – 12.00 น. 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 2,900 บาท  ซึ่งรวมถึงวุฒิบัตร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center – CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile  : 09-1119-4503   (ติดต่อ คุณธัญลักษณ์)
E-mail :  conc@tbs.tu.ac.th

Course Instructor

อาจารย์ธนเดช มหโภไคย อาจารย์ธนเดช มหโภไคย Author

Online Course

฿2,900.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *